سید محمد حسینی

پل های ارتباطی

سید محمد حسینی

معامله گر بازارهای مالی

مهارت ها

قدرت بیان 80
معامله گری 96
کوچینگ 90
کار تیمی 85